2023-12-19T104349Z_1_LYNXMPEJBI0CV_RTROPTP_4_ISRAEL-PALESTINIANS-SHIPPING-YEMEN-scaled-min